Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan DWM Vastgoed niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze website. DWM Vastgoed aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of DWM Vastgoed. DWM Vastgoed kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

DWM Vastgoed kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DWM Vastgoed garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. DWM Vastgoed behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze website kan je een aantal links aantreffen naar andere websites. DWM Vastgoed is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met je (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, het copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.